Social media

 

Programma wegenonderhoud Dongeradeel 2018

Geacht bestuur,

hierbij informeren wij u over het programma groot wegenonderhoud 2018 in de gemeente Dongeradeel.

Onderverdeling onderhoud.

Het wegenonderhoud is geknipt in 2 delen: onderhoud aan asfalt en onderhoud aan bestratingen. Per onderdeel zijn een onderhoudslijst en een overzichtstekening of detailtekeningen toegevoegd aan deze email. Per onderdeel is / wordt een bestek opgesteld. Het is dus mogelijk dat er verschillende aannemers worden gecontracteerd.

Hoe is dit programma tot stand gekomen?

Alle gemeente wegen zijn geïnspecteerd op basis van landelijke normen. Alle waargenomen schadebeelden worden naar aard, ernst en omvang vastgelegd. Naar aanleiding van deze inspecties en schadebeelden is een groslijst voor onderhoud opgesteld. Onze gemeente middelen zijn te beperkt om alle schades te herstellen, daarom worden er prioriteiten gesteld, waarbij onder andere wordt gelet op functie van de weg, verkeersintensiteiten en of er in de toekomst ook andere werkzaamheden gaan plaatsvinden (bv. projecten aan riolering, bruggen en/of beschoeiingen). Op deze manier is een programma opgesteld, waarbij het beschikbare budget zo effectief mogelijk en op de meest noodzakelijke locaties wordt ingezet.

Wat gaat er gebeuren?

Onze financiële middelen staan alleen toe, dat deze worden ingezet voor regulier onderhoud. Extra's of vernieuwingen vinden in principe niet plaats, tenzij deze bv. een besparing op toekomstig onderhoud opleveren.

Planningen.

Het asfaltbestek is reeds gegund aan de firma Oosterhof Holman; deze werkzaamheden beginnen begin juli. Het bestek voor bestratingen wordt op dit moment opgesteld, het streven is om voor de bouwvak een aannemer te selecteren, waarbij het de bedoeling is om zoveel mogelijk werkzaamheden voor november uit te voeren. De aannemer stelt, in overleg met de gemeente, de definitieve planning op. Weersomstandigheden en onvoorziene zaken kunnen leiden tot aanpassen van de planning.

Overige informatie.

De volgende overige informatie is van toepassing:

- Het onderhoudsprogramma is onder voorbehoud van aanbesteding in relatie tot beschikbare middelen.

- Calamiteiten kunnen leiden tot aanpassing van het onderhoudsprogramma.

- De werkgrenzen staan in principe aangegeven op bijgevoegde tekeningen, maar de exacte werkgrenzen worden in overleg met de aannemer bepaald.

- Aanwonenden en belanghebbenden worden tijdig voorafgaand aan de werkzaamheden geïnformeerd door de aannemer. Hierin worden onder andere beschreven wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden en wat de contactgegevens van de aannemer zijn.

- De aannemer informeert tijdig hulpdiensten, vervoersbedrijven, huisvuilinzameling, etcetera.

- De aannemer dient indien noodzakelijk bewoners te faciliteren bij bijvoorbeeld het brengen van boodschappen naar huis en het aanbieden van huisvuilcontainers.

- De aannemer dient zorg te dragen voor een vloeiende overgang van bestaande, aangrenzende verhardingen op het te maken werk.

- De gemeente verstrekt de evenementenkalender aan de aannemer. De aannemer dient in zijn planning en met zijn werkzaamheden rekening te houden met deze evenementen en dat deze zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden.

- Enige overlast zal niet te voorkomen zijn. Wij en onze aannemer pogen deze overlast zo beperkt mogelijk te houden.

 

Wij vertrouwen erop u zo voldoende en duidelijk geïnformeerd te hebben.

 

Mei freonlike groetnis / Met vriendelijke groet,

Thijs Berger

Beleidsmedewerker Beheer Wegen

Team Behear Iepenbiere Romte

Ofdieling Gemeentewurk

BijlageGrootte
Dong onderhoudslijst asfalt 2018.pdf6.71 KB
Dong onderhoudslijst straatwerk 2018.pdf7.02 KB
Dong straatwerk detailbladen (1 tm 10).pdf276.19 KB
Agenda
  • No upcoming events available
WMO Dongeradeel

Team Jantjeszeepolder:
meitinker: Coby Dijksma & Tjik Flameling

specialist: Silvie Schreiber

mienskipswurker: Francien Bekius

telefoon 140519
wijwerkensamen@dandon.nl